Shalom, Chaverim!

Israeli Round

Shalom chaverim! Shalom chaverot!
Shalom, shalom!
Le-hit-ra-ot, le-hit-ra-ot,
Shalom, shalom!

Farewell, good friends, farewell good friends,
Shalom, shalom!
Till we meet again, till we meet again,
Shalom, shalom!